Privacyverklaring

Wil je deelnemen aan de luistertest of informatie ontvangen? We vragen je in dat geval om een aantal gegevens. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt voor de administratie van de Luisterlijn.

Dit is de Privacyverklaring van de Luisterlijn, gevestigd aan de Grote Spui 35, 3813 EZ in Amersfoort.

De Luisterlijn gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe de Luisterlijn dit doet. Door het bezoeken van deze website ga je akkoord met de hier vermelde verwerking van jouw persoonsgegevens conform de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is elk gegeven waarmee jij te identificeren bent. Te denken valt aan jouw naam, adres, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer.

Verwerking persoonsgegevens
Indien jij www.nederlandgeefgehoor.nl bezoekt en/of deelneemt aan de Spoedcursus Luisteren, en je verstrekt je persoonsgegevens, dan geef je daarmee toestemming aan Stichting Sensoor om deze te gebruiken jou te informeren over de winactie en ons werk.  

Daarnaast kan de Luisterlijn jou telefonisch, per post, e-mail of social media informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele acties. 

Indien jij geen (digitale) brieven meer wilt ontvangen en/of niet meer telefonisch benaderd wilt worden kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: info@deluisterlijn.nl.

Internet en cookies
De website van de Luisterlijn maakt gebruik van cookies. Een cookie is een soort pakketje dat in een browser wordt geplaatst en waarin informatie wordt verzameld over instellingen, bezochte websites en aangeklikte onderdelen op websites.

De Luisterlijn gebruikt cookies om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door de Luisterlijn voor Google Analytics. 

De analyse door Google Analytics is, zoals de AVG vereist, geanonimiseerd. Dit is onder andere gedaan door het maskeren van het IP-adres van de websitebezoekers. In de verwerkingsovereenkomst met Google staat dat er geen data wordt doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Beveiliging en bewaartermijn
De Luisterlijn gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die jij aan ons toevertrouwt. Zo zorgt de Luisterlijn ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn, hebben slechts geautoriseerde personen binnen de Luisterlijn toegang tot jouw gegevens, en zijn aangewezen personen verantwoordelijk toe te zien op de naleving van privacywetgeving binnen de Luisterlijn.

Daarnaast bewaart de Luisterlijn jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wel kunnen persoonsgegevens eventueel langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden. De Luisterlijn treft de nodige voorzieningen om te verzekeren dat jouw gegevens uitsluitend voor dit specifieke doel worden gebruikt.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen
De Luisterlijn verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen.

Jouw rechten
Indien jij een overzicht wenst van de persoonsgegevens die de Luisterlijn over jou verwerkt, dan kun jij je verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres. 

Indien jouw gegevens niet blijken te kloppen of jij anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van jouw betreffende persoonsgegevens door de Luisterlijn, kun je de Luisterlijn verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Je kunt je verzoek sturen naar onderstaand adres.

Indien je niet langer wenst dat jouw persoonsgegevens door de Luisterlijn voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kun je dit aan de Luisterlijn kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan het volgende adres: De Luisterlijn t.a.v. privacy, Grote Spui 35, 3813 EZ Amersfoort.

Wijzigingen in Privacyverklaring
De Luisterlijn behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Je wordt verzocht deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat jij op de hoogte bent van wijzigingen.

 

 

Privacy statement